รายชื่อโรงเรียนในสังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 1
ลำดับที่ โรงเรียน การลงทะเบียน 10 มิถุนายน 30 กันยายน
1.   วัดนอกปากทะเล
2.   วัดหนองหว้า (เสธิยสาธร)
3.   วัดโพพระใน (รุ่งรังสฤษฎ์)
4.  บ้านคลองมอญ
5.  บ้านจะโปรง
6.  บ้านดอนนาลุ่ม
7.  บ้านดอนมะขาม
8.  บ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์)
9.  บ้านดอนยาง
10.  บ้านดอนยี่กรอก
11.  บ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 (อนุสรณ์แด่พลเอกกฤษณ์
12.  บ้านท่าเสลา
13.  บ้านท่าแร้ง (สหราษฎร์)
14.  บ้านทุ่งเฟื้อ(เอมสะอาดอำนวย)
15.  บ้านบ่อขม
16.  บ้านบ่อหวาย
17.  บ้านบ่อโพง
18.  บ้านบางกุฬา
19.  บ้านบางหอ (โสภณเชาวน์ราษฎร์รังสรรค์)
20.  บ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)
21.  บ้านปากรัตน์
22.  บ้านพี่เลี้ยง (อิ่มอุทิศ)
23.  บ้านพุพลู
24.  บ้านยางน้ำกลัดเหนือ
25.  บ้านยางน้ำกลัดใต้
26.  บ้านลิ้นช้าง
27.  บ้านสระพัง
28.  บ้านสามเรือน
29.  บ้านสามแพรก
30.  บ้านหนองชุมพล
31.  บ้านหนองประดู่
32.  บ้านหนองพลับ (อินทจิตบำรุง)
33.  บ้านหนองมะขาม
34.  บ้านหนองรี
35.  บ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา)
36.  บ้านหนองไผ่
37.  บ้านอ่างศิลา
38.  บ้านเขาย้อย
39.  บ้านเนินรัก
40.  บ้านเหมืองไทร
41.  บ้านแหลม
42.  บ้านโตนดน้อย
43.  บ้านไร่ดอน (อินทโชติวิริยานุสรณ์)
44.  มิตรภาพที่ 34
45.  วังตะโก (ช้องประชาพิทักษ์)
46.  วัดกุญชรวชิราราม (พัฒนาวิเทศประชาสรรค์)
47.  วัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)
48.  วัดกุฎิ (นันทวิเทศประชาสรรค์)
49.  วัดดอนทราย (สัมฤทธิ์ราษฎร์นุเคราะห์)
50.  วัดดอนผิงแดด (ผลสิริราษฎร์รังสรรค์)
51.  วัดดอนไก่เตี้ย
52.  วัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา)
53.  วัดถิ่นปุรา (เดชสมบูรณ์)
54.  วัดทรงธรรม
55.  วัดทองนพคุณ (เจริญราษฎร์วิทยาคาร)
56.  วัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล)
57.  วัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)
58.  วัดบันไดทอง (วิเศษศึกษา)
59.  วัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา)
60.  วัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์)
61.  วัดบางลำภู
62.  วัดปากคลอง (ศุทธยาลัยอุทิศ)
63.  วัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร)
64.  วัดพระรูป (จันทศรีสงเคราะห์)
65.  วัดมณีเลื่อน
66.  วัดยาง (เย็นประชาสรรค์)
67.  วัดราษฎร์ศรัทธา
68.  วัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร)
69.  วัดลาดโพธิ์ (รวมราษฎร์วิทยาคาร)
70.  วัดสมุทรธาราม
71.  วัดสมุทรโคดม
72.  วัดสิงห์ (ขจิตพุทธสรศึกษา)
73.  วัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์)
74.  วัดหนองส้ม
75.  วัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร)
76.  วัดห้วยโรง (หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร)
77.  วัดเกาะแก้ว
78.  วัดเขมาภิรัติการาม (เกษมราษฎร์บำรุง)
79.  วัดเขาตะเครา (ประสพประชาสรรค์)
80.  วัดเขาสมอระบัง
81.  วัดเทพประชุมนิมิตร (สาตรราษฎร์บำรุง)
82.  วัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา)
83.  วัดเวียงคอย (สว่างแสงวิทยา)
84.  วัดโพธิ์ (ชื่นศรีผดุง)
85.  วัดโพธิ์ทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา)
86.  วัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์)
87.  วัดในกลาง
88.  วัดไทรทอง (สาครราษฎร์สงเคราะห์)
89.  หาดเจ้าสำราญ (พรหมานุกูล)
90.  อนุบาลเพชรบุรี
91.  ไทยรัฐวิทยา 13 (บ้านพุม่วง)