รายชื่อโรงเรียนในสังกัด สพป.พิจิตร เขต 2
ลำดับที่ โรงเรียน การลงทะเบียน 10 มิถุนายน 30 กันยายน
1.  ชุมชนทะนงบ้านไร่
2.  ชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา”
3.  ชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)
4.  ชุมชนวัดสายดงยาง
5.  ชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด
6.  ชุมชนวัดโพธิ์ทอง
7.  ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์
8.  ท้ายทุ่งราษฎร์วิทยาคาร
9.  บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)
10.  บางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์
11.  บ้านคลองตางาว
12.  บ้านคีรีเทพนิมิต
13.  บ้านท่าบัว
14.  บ้านทุ่งทอง
15.  บ้านทุ่งพรหมทอง
16.  บ้านทุ่งใหญ่
17.  บ้านน้อย “ปรึกอุทิศ”
18.  บ้านน้ำผึ้ง
19.  บ้านบางพล้อ-ยางหลวง
20.  บ้านบึงทับจั่น
21.  บ้านบึงประดู่
22.  บ้านบึงลี
23.  บ้านปากน้ำ
24.  บ้านยี่มุ่ย
25.  บ้านวังกะทะ
26.  บ้านวังตายศ “ราษฎร์สามัคคี”
27.  บ้านวังบงค์
28.  บ้านวังพร้าว
29.  บ้านวังแดง
30.  บ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176
31.  บ้านสามบึงบาตร
32.  บ้านหนองตะแบก
33.  บ้านหนองบัว
34.  บ้านหนองหวาย
35.  บ้านหนองแขม
36.  บ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง
37.  บ้านห้วงปลาไหล
38.  บ้านเขานกยูง
39.  บ้านเขาพระ
40.  บ้านเขาโล้น
41.  บ้านเนินทราย
42.  บ้านเนินม่วง
43.  บ้านเนินแค
44.  บ้านเนินโพธิ์
45.  บ้านแหลมรัง
46.  บ้านโป่งวัวแดง
47.  บ้านใหม่ราษฎร์ดำรง
48.  บ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม
49.  บ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ)
50.  บ้านไดลึก
51.  บำรุงราษฎร์วิทยาคม
52.  บุรพรัตน์วิทยาคาร
53.  วังก้านเหลือง
54.  วัดขวาง
55.  วัดคงคาราม
56.  วัดคลองข่อย
57.  วัดคลองคูณ
58.  วัดคลองทองหลาง
59.  วัดชัยศรี
60.  วัดต้นชุมแสง
61.  วัดทับปรู
62.  วัดทับหมัน
63.  วัดท่าปอ
64.  วัดธงไทยยาราม(ปลั่งอุปถัมภ์)
65.  วัดบางเบน
66.  วัดบ้านคลองข่อย
67.  วัดบ้านตาล “ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร”
68.  วัดบ้านท่าขมิ้น
69.  วัดบ้านท่านั่ง
70.  วัดบ้านท่ามะไฟ
71.  วัดบ้านท้ายน้ำ
72.  วัดบ้านบางลายเหนือ
73.  วัดบ้านบางลายใต้
74.  วัดบ้านบึงนาราง
75.  วัดบ้านพังน้อย
76.  วัดบ้านหนองดง
77.  วัดบ้านห้วยยาว
78.  วัดบึงน้ำกลัด
79.  วัดป่าเรไร
80.  วัดป่าแดง
81.  วัดพร้าว
82.  วัดมะกอกงอ
83.  วัดลำประดากลาง
84.  วัดลำประดาเหนือ
85.  วัดลำประดาใต้
86.  วัดวังกระชัน
87.  วัดวังตะกู
88.  วัดวังสำโรง
89.  วัดวังหว้า
90.  วัดวังหินเพลิง
91.  วัดวังเรือน
92.  วัดวังแดง
93.  วัดวังไคร้
94.  วัดศรีรัตนวราราม
95.  วัดสัตตวนาราม
96.  วัดสัตตศิลาอาสน์
97.  วัดหนองกอไผ่
98.  วัดหนองคล่อ
99.  วัดหนองง้าว
100.  วัดหนองน้ำเต้า
101.  วัดหนองสนวน
102.  วัดหนองสองห้อง
103.  วัดห้วยเรียงกลาง
104.  วัดเขาทราย
105.  วัดเขารวก
106.  วัดเขาส้าน
107.  วัดโพทะเล
108.  วัดโพธิ์ลอย
109.  วัดใหม่ดงเจริญ
110.  วัดใหม่วังหว้า
111.  วัดใหม่สำราญ
112.  วัดไดอีเผือก
113.  ศรีประสิทธิ์วิทยา
114.  สำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ)
115.  สี่แยกเขาดิน
116.  ห้วยพุกวิทยา
117.  อนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว)
118.  อนุบาลทับคล้อ
119.  อนุบาลบางมูลนาก
120.  อนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)
121.  อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน)
122.  อนุบาลโพทะเล “รัฐบำรุง”
123.  เขาพนมกาวหนองนกยาง
124.  โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร
125.  ไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก)