รายชื่อโรงเรียนในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1
ลำดับที่ โรงเรียน การลงทะเบียน 10 มิถุนายน 30 กันยายน
1.  บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)
2.  บ้านกล้วย
3.  บ้านขวาง(น้อมประชานุกูล)
4.  บ้านข่อยสองนาง
5.  บ้านขุนนาวัง
6.  บ้านคลองตะเข้
7.  บ้านคลองน้ำเย็น
8.  บ้านคลองปลายนา
9.  บ้านคลองปลายนา(สาขาบ้านไผ่ขวาง)
10.  บ้านคลองไผ่งาม
11.  บ้านดงเดือย
12.  บ้านดอนสำโรง
13.  บ้านด่าน
14.  บ้านตลิ่งชัน
15.  บ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา
16.  บ้านนากาหลง
17.  บ้านนาสระลอย
18.  บ้านนาเชิงคีรี
19.  บ้านน้ำพุ
20.  บ้านน้ำลาด
21.  บ้านน้ำเรื่อง
22.  บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)
23.  บ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร)
24.  บ้านบึงหญ้า
25.  บ้านประดู่เฒ่า
26.  บ้านป้อมประชานุกูล
27.  บ้านปากคลอง
28.  บ้านปากคลองร่วม
29.  บ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด)
30.  บ้านปากแคว
31.  บ้านป่ามะม่วง
32.  บ้านป่าสัก
33.  บ้านมนต์คีรี
34.  บ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์)
35.  บ้านยางเมือง
36.  บ้านยางแดน
37.  บ้านยางแหลม
38.  บ้านลานกระบือ
39.  บ้านลานทอง
40.  บ้านลานเอื้อง
41.  บ้านลำคลองยาง
42.  บ้านวังกร่าง
43.  บ้านวังขวัญ
44.  บ้านวังตะคร้อ
45.  บ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5)
46.  บ้านวังทองแดง
47.  บ้านวังน้ำขาว
48.  บ้านวังลึก
49.  บ้านวังวน
50.  บ้านวังหาด
51.  บ้านวังหิน
52.  บ้านวังแดด
53.  บ้านวังโคนเปือย
54.  บ้านวังไทร
55.  บ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
56.  บ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303)
57.  บ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
58.  บ้านสำนัก
59.  บ้านหนองกระดิ่ง
60.  บ้านหนองกระทุ่ม
61.  บ้านหนองจัง
62.  บ้านหนองจิกตีนเนิน
63.  บ้านหนองตม
64.  บ้านหนองตลับ
65.  บ้านหนองตูม
66.  บ้านหนองบัว
67.  บ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)
68.  บ้านหนองพยอม
69.  บ้านหนองมะเกลือ
70.  บ้านหนองสามพญา
71.  บ้านหนองหญ้าปล้อง
72.  บ้านหนองเฒ่า
73.  บ้านหนองเสาเถียร
74.  บ้านหนองไม้กอง
75.  บ้านห้วยไคร้
76.  บ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)
77.  บ้านเขาทองผางับ
78.  บ้านเนินประดู่
79.  บ้านเนินพยอม
80.  บ้านเนินยาง
81.  บ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
82.  บ้านเหมืองตามุก
83.  บ้านโป่งแค
84.  บ้านโพธิ์หอม
85.  บ้านโว้งบ่อ
86.  บ้านใหม่สุขเกษม
87.  บ้านใหม่เจริญผล
88.  บ้านใหม่โพธิ์ทอง
89.  บ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ)
90.  มหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง)
91.  วัดกกแรต
92.  วัดคุ้งยาง
93.  วัดคุ้งยางใหญ่
94.  วัดคูหาสุวรรณ วันครู2504
95.  วัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)
96.  วัดดงยาง
97.  วัดดอนสักมิตรภาพที่ 231
98.  วัดตาลเตี้ย
99.  วัดท่าฉนวน
100.  วัดทุ่ง
101.  วัดปรักรัก
102.  วัดปากพระ
103.  วัดมุจลินทาราม
104.  วัดยางเอน
105.  วัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์)
106.  วัดศรีเมือง
107.  วัดสงฆาราม
108.  วัดหนองกก
109.  วัดหนองตาโชติ
110.  วัดหางตลาด
111.  วัดเชตุพน
112.  วัดเต่าทอง
113.  วัดเสาหิน
114.  วัดโบสถ์
115.  วัดใหม่ไทยบำรุง
116.  ศรีคีรีมาศวิทยา
117.  ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)
118.  สามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์)
119.  หนองบัวเขาดิน
120.  หนองหญ้าปล้อง(กม.78)
121.  อนุบาลกงไกรลาศ(บ้านกร่าง2465)
122.  อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)
123.  อนุบาลบ้านด่านลานหอย
124.  อนุบาลสุโขทัย
125.  อนุบาลเมืองสุโขทัย
126.  เชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ)