รายชื่อโรงเรียนในสังกัด สพป.ลำพูน เขต 2
ลำดับที่ โรงเรียน การลงทะเบียน 10 มิถุนายน 30 กันยายน
1.  ชุมชนบ้านป่าไผ่
2.  ชุมชนบ้านแม่ตืน
3.  บ้านก้อจัดสรร
4.  บ้านดง
5.  บ้านดงสักงาม
6.  บ้านดอนมูล
7.  บ้านดอยแดน
8.  บ้านต้นผึ้ง
9.  บ้านท่าช้าง
10.  บ้านทุ่งข้าวหาง
11.  บ้านทุ่งหัวช้าง
12.  บ้านนากลาง
13.  บ้านนาทราย
14.  บ้านนาเลี่ยง
15.  บ้านบวก (อภิชัยราษฎร์นฤมิต)
16.  บ้านปวง
17.  บ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)
18.  บ้านป่าคา
19.  บ้านปาง
20.  บ้านปางส้าน
21.  บ้านป่าจี้
22.  บ้านป่าพลู
23.  บ้านผาต้าย
24.  บ้านผาลาด
25.  บ้านม่วงสามปี
26.  บ้านม่วงโตน
27.  บ้านล้องเครือกวาว
28.  บ้านวงศ์ษาพัฒนา
29.  บ้านวังมน
30.  บ้านศรีเตี้ย
31.  บ้านสันป่าสัก
32.  บ้านสันปูเลย
33.  บ้านสันวิไล
34.  บ้านหนองปลาสะวาย
35.  บ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว
36.  บ้านหนองสูน
37.  บ้านหนองหลัก
38.  บ้านหล่ายท่า
39.  บ้านห้วยกาน
40.  บ้านห้วยงูสิงห์
41.  บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
42.  บ้านห้วยน้ำดิบ
43.  บ้านห้วยบง
44.  บ้านห้วยปันจ๊อย
45.  บ้านห้วยปิง
46.  บ้านห้วยหญ้าไซ
47.  บ้านห้วยหละ
48.  บ้านห้วยห้า
49.  บ้านห้วยห้าง
50.  บ้านห้วยแทง
51.  บ้านห้วยแพ่ง
52.  บ้านห้วยแหน
53.  บ้านห้วยโป่ง
54.  บ้านห้วยไร่
55.  บ้านฮ่อมต้อ
56.  บ้านฮั่ว
57.  บ้านเหล่ายาว
58.  บ้านแม่กองวะ
59.  บ้านแม่บอน
60.  บ้านแม่ป้อก
61.  บ้านแม่ป้อกใน
62.  บ้านแม่ปันเดง
63.  บ้านแม่ลาน
64.  บ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)
65.  บ้านแม่เทย
66.  บ้านแม่แนต
67.  บ้านแม่แสม
68.  บ้านโป่งแดง
69.  บ้านโฮ่ง
70.  บ้านโฮ่งศีลาภรณ์
71.  บ้านไม้ตะเคียน
72.  บ้านไม้สลี
73.  วัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล)
74.  วัดบ้านเวียงหนองล่อง
75.  วัดร้องธาร
76.  วัดวังสะแกง
77.  วัดวังหลวง
78.  วัดหนองยวง
79.  สามัคคีศรีวิชัย
80.  อนุบาลวังดิน
81.  ไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโป่ง)