รายชื่อโรงเรียนในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3
ลำดับที่ โรงเรียน การลงทะเบียน 10 มิถุนายน 30 กันยายน
1.  กระบากวิทยาคาร
2.  จินดาอารมณ์
3.  ชุมชนบ้านกุดปลาดุก
4.  ชุมชนโพนงามโพนสวาง
5.  ดอนกลางนุกูลวิทย์
6.  ดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา
7.  บ้านกอกหนองผือ
8.  บ้านกุดจอก
9.  บ้านกุดรัง
10.  บ้านกุดเม็ก
11.  บ้านกู่ทอง
12.  บ้านขามเปี้ย
13.  บ้านขีหนองจิก
14.  บ้านค้อ
15.  บ้านคุยเชือก
16.  บ้านคุยแพง
17.  บ้านคุยโพธิ์
18.  บ้านจอมทอง
19.  บ้านจานโนนสูง
20.  บ้านดอนกลอยหนองยาง
21.  บ้านดอนจำปาดอนสวรรค์
22.  บ้านดอนสันติ
23.  บ้านทันดู่เหนือ
24.  บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา
25.  บ้านท่าเดื่อ
26.  บ้านทิพโสต
27.  บ้านนาทอง
28.  บ้านนาล้อมโคกสว่าง
29.  บ้านนาโพธิ์
30.  บ้านบ่อแกบ่อทอง
31.  บ้านบะหลวงหนองแวง
32.  บ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง
33.  บ้านป่าปอ
34.  บ้านป่าเป้า
35.  บ้านผักหนอก
36.  บ้านผักแว่น
37.  บ้านผำ
38.  บ้านผือ
39.  บ้านม่วงน้อย
40.  บ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา
41.  บ้านยางน้อย
42.  บ้านยางสินไชย หนองหาด
43.  บ้านยางใหญ่
44.  บ้านวังกุง
45.  บ้านวังจาน
46.  บ้านวังยาววิทยายน
47.  บ้านวังโพน
48.  บ้านศรีสุข
49.  บ้านศรีอรุณ
50.  บ้านส้มกบ
51.  บ้านสร้างแก้วหนองโป่ง
52.  บ้านสว่างยางท่าแจ้ง
53.  บ้านสะอาดดอนเงิน
54.  บ้านสังข์ทอง
55.  บ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม
56.  บ้านสีดาสระแก้ว
57.  บ้านหญ้าขาว
58.  บ้านหนองกุง
59.  บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์
60.  บ้านหนองคลองหัวขัว
61.  บ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร)
62.  บ้านหนองชาด
63.  บ้านหนองซอน
64.  บ้านหนองนาไร่เดียว
65.  บ้านหนองบอน
66.  บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว
67.  บ้านหนองบัวเรียน
68.  บ้านหนองบุญชู
69.  บ้านหนองปลาเข็ง
70.  บ้านหนองมะเม้า
71.  บ้านหนองมันปลา
72.  บ้านหนองล่าม
73.  บ้านหนองสระพังโนนสะอาด
74.  บ้านหนองเขื่อน
75.  บ้านหนองเดิ่น
76.  บ้านหนองเหล็ก
77.  บ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย
78.  บ้านหนองแวง
79.  บ้านหนองแวงสวนกล้วย
80.  บ้านหนองแวงสหคามวิทย์
81.  บ้านหนองแสง
82.  บ้านหนองแหน
83.  บ้านหนองโดน
84.  บ้านหนองไห
85.  บ้านหมากมายโพธิ์ทอง
86.  บ้านห้วยม่วง
87.  บ้านห้วยแคนโนนสูง
88.  บ้านหัวขัว
89.  บ้านหัวช้าง
90.  บ้านหัวนาคำโนนสมบัติ
91.  บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย
92.  บ้านเข็งมิตรภาพที่ 139
93.  บ้านเขวาสะดืออิสาน
94.  บ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร)
95.  บ้านเชียงยืน
96.  บ้านเมืองเพ็ง
97.  บ้านเลิงบัว
98.  บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว
99.  บ้านเลิงใต้
100.  บ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา
101.  บ้านเหล่าพ่อหา
102.  บ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์
103.  บ้านเหล่าหนองแคน
104.  บ้านเหล่าโพธิ์
105.  บ้านแก้งขิงแคง
106.  บ้านแก่งโกสุมท่างาม
107.  บ้านแท่นโนนหนองคู
108.  บ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์)
109.  บ้านแฝกโนนสำราญ
110.  บ้านแพงหนองเหนือ
111.  บ้านแห่บริหารวิทย์
112.  บ้านแห่เหนือ
113.  บ้านโคกกลาง
114.  บ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี
115.  บ้านโคกข่า
116.  บ้านโคกสูง
117.  บ้านโจดบัวบาน
118.  บ้านโชคชัย
119.  บ้านโนนคัดเค้าคุยกอก
120.  บ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ
121.  บ้านโนนทัน
122.  บ้านโนนนกหอ
123.  บ้านโนนราษีโคกล่าม
124.  บ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์
125.  บ้านโนนสมบูรณ์
126.  บ้านโนนสะอาด
127.  บ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี
128.  บ้านโนนสัง
129.  บ้านโนนสูงวังขอนจิก
130.  บ้านโนนเนาว์
131.  บ้านโนนเมืองประชาสรรค์
132.  บ้านโนนเมืองสองคอน
133.  บ้านโพน
134.  บ้านโพนทอง
135.  บ้านโสกกาวดาวเรือง
136.  บ้านโสกคลอง
137.  บ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ)
138.  ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
139.  ศิริราษฎร์หมากหญ้า
140.  หนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร
141.  หนองหอยน้ำจ้อยคุรุราษฏร์รังสรรค์
142.  หนองโกวิทยกิจ
143.  หินแห่เสริมศิลป์
144.  อนุบาลชื่นชม
145.  ไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม)