จำนวนโรงเรียน
173
ลงทะเบียน(ยืนยันแล้ว)
174
คิดเป็นร้อยล่ะ
100.58%