จำนวนโรงเรียน
198
ลงทะเบียน(ยืนยันแล้ว)
199
คิดเป็นร้อยล่ะ
100.51%