จำนวนโรงเรียน
211
ลงทะเบียน(ยืนยันแล้ว)
211
คิดเป็นร้อยล่ะ
100.00%