จำนวนโรงเรียน
127
ลงทะเบียน(ยืนยันแล้ว)
128
คิดเป็นร้อยล่ะ
100.79%