จำนวนโรงเรียน
114
ลงทะเบียน(ยืนยันแล้ว)
116
คิดเป็นร้อยล่ะ
101.75%