จำนวนโรงเรียน
162
ลงทะเบียน(ยืนยันแล้ว)
163
คิดเป็นร้อยล่ะ
100.62%