จำนวนโรงเรียน
249
ลงทะเบียน(ยืนยันแล้ว)
249
คิดเป็นร้อยล่ะ
100.00%