จำนวนโรงเรียน
145
ลงทะเบียน(ยืนยันแล้ว)
146
คิดเป็นร้อยล่ะ
100.69%