จำนวนโรงเรียน
221
ลงทะเบียน(ยืนยันแล้ว)
221
คิดเป็นร้อยล่ะ
100.00%