จำนวนโรงเรียน
105
ลงทะเบียน(ยืนยันแล้ว)
105
คิดเป็นร้อยล่ะ
100.00%