จำนวนโรงเรียน
175
ลงทะเบียน(ยืนยันแล้ว)
175
คิดเป็นร้อยล่ะ
100.00%