จำนวนโรงเรียน
144
ลงทะเบียน(ยืนยันแล้ว)
144
คิดเป็นร้อยล่ะ
100.00%