โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต
จังหวัดสุราษฎร์ธานี...สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์
.
สาร์หลีย๊ะ สุระกำแหง
แอดมินโรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต

จุฑารัตน์ มีแก้ว
โรงเรียนวัดสองพี่น้อง
สาคร เด็กหลี
โรงเรียนตชด.ราษฎร์พิทักษ์
มาลีวัลย์ ช่วยรัตนะ
โรงเรียนบ้านโตนยาง
อัษฎาพร เกื้อด้วง
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
กฤติกา แดงสุวรรณ
โรงเรียนบ้านคลองพา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านราษฎร์ประสานจิต
สังกัด   สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
ที่อยู่   182/1 หมู่ที่ 8 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
24 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านราษฎร์ประสานจิต
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
14 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
19 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 94.20%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 76.80%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านราษฎร์ประสานจิต ,

ภาพโรงเรียน

 


ดวงกมล เรือนงาม
แอดมินเขต สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

โรงเรียนวัดสิงขร
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านสระพัง
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์)
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านดอนเสาธง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1


Powered By www.thaieducation.net