โรงเรียนบ้านเหนือน้ำ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี...สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์
.
สมหญิง โมอ่อน
แอดมินโรงเรียนบ้านเหนือน้ำ

ยุพเรศ ไทยเสน
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
อุไร ฤทธิเพชร
โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ
บุญส่ง เพชรเนียม
โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม
สุธาทิพย์ พูลสวัสดิ์
โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง
วิไล เพชรบำรุง
โรงเรียนบ้านบางหิน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านเหนือน้ำ
สังกัด   สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 4 ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
28 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่4 หมู่บ้านเหนือน้ำ ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
8 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 94.20%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 76.80%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านเหนือน้ำ ,

ภาพโรงเรียน

 


ดวงกมล เรือนงาม
แอดมินเขต สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น
สพป.กาญจนบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านห้วยพลวง
สพป.ชัยภูมิ เขต 2


Powered By www.thaieducation.net