โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี...สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์
.
ทิพย์วรรณ นิยะกิจ
แอดมินโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

สารภี คงเรือง
โรงเรียนบ้านคลองคราม
ดาราณี อินหญีต
โรงเรียนบ้านบ่อน้ำร้อน
เอื้อมเดือน คงสุด
โรงเรียนบ้านปากดอนสัก
ศิริโฉม หนูมี
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
เกษร ภัทธิยธนี
โรงเรียนบ้านโพหวาย

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
สังกัด   สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่อยู่   เลขที่7ม.5 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
30 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล 1 ถึงขั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   17หมู่ 5 ถ.วังหินต.ดอนสักอ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84220
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
27 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
4 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
5 คน
รวม 
38 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 50.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ,

ภาพโรงเรียน

 


สุนันทินี ปลักปลา
แอดมินเขต สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

โรงเรียนบ้านนาซ่าว
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านปลาขาว
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนบ้านสม็อง
สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่
สพป.สระบุรี เขต 2


Powered By www.thaieducation.net