โรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี...สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์
.
แอดมินโรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม

โรงเรียนวัดชลคราม
โรงเรียนบ้านกงหนิง
โรงเรียนบ้านซอย 2
โรงเรียนบ้านหน้าค่าย
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดนทีวัฒนาราม
สังกัด   สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่อยู่    ตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
1 ไร่ 88 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลถึงปนะถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านพอด หมู่ที่1 ตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
1 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
4 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดนทีวัฒนาราม 9.262482 , 99.585944

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

โรงเรียนบ้านคลองสุข
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนวัดท่าคล้อ
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดปัณณาราม
สพป.พัทลุง เขต 2

โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1


Powered By www.thaieducation.net