โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี...สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์
.
ซูไรยา มูสามี
แอดมินโรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์

วิไลพร จรเดช
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9
อมรรัตน์ วัชรสินธุ์
โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข
สิริเพ็ญ ปลื้มใจ
โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201
ลือชาย จิตรรักษ์
โรงเรียนวัดวังไทร
จันทรัตน์ จันทร์อินแก้ว
โรงเรียนวัดดอนยาง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดแสงประดิษฐ์
สังกัด   สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่อยู่   389/5 หมู่ที่ 4 ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
4 ไร่ 0 งาน 150 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่ 2 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 6 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
12 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ