โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี หน้าหลัก หน้าสพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสุราษฎร์ธานี...สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์
รัตนา ลิมปนะรังสฤษฎ์
แอดมินโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี

มณฑิรา วังบัวทอง
โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ
รุ่งนภา พิริยะสถิตย์
โรงเรียนบ้านบ่อผุด

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   อนุบาลสุราษฎร์ธานี
สังกัด   สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่อยู่   หมู่ 2 ตำบล มะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000
มีพื้นที่ทั้งหมด 
17 ไร่ 2 งาน 96 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ถนนยางงาม หมู่ 2 ตำบล มะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000ถนน
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
4 คน
จำนวนข้าราชการครู 
65 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
32 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
101 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
5 Terre
สุนันทินี ปลักปลา
แอดมินเขต สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1


สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

โรงเรียนวัดหนองปาตอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนบ้านเขาย้อย
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนวัดดอนตาล
สพป.ชัยนาท

Powered By www.thaieducation.net