โรงเรียนบ้านคลองสุข
จังหวัดสุราษฎร์ธานี...สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์
.
มิ่งขวัญ ภูริวิทยาธีระ
แอดมินโรงเรียนบ้านคลองสุข

พิจิตรา กลับแดง
โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา
ปรีดา ศรีรุ่งเรือง
โรงเรียนบ้านไสตอ
ถนอมรัตน์ เพ็งทอง
โรงเรียนบ้านคอกช้าง
แสนรัก นักฟ้อน
โรงเรียนบ้านคลองกรูด
กฤษณี กาฬจันโท
โรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาส

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านคลองสุข
สังกัด   สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่อยู่   81 หมู่ 4 ตำบลบางชนะ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
3 ไร่ 3 งาน 64 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   81 หมู่ 4 ตำบลบางชนะ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
5 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 50.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านคลองสุข ,

ภาพโรงเรียน

 


สุนันทินี ปลักปลา
แอดมินเขต สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

โรงเรียนบ้านโคกเทียม
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนประชาสามัคคี
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนปางกุ่มวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2


Powered By www.thaieducation.net