โรงเรียนบ้านสันติสุข
จังหวัดสุราษฎร์ธานี...สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์
.
แอดมินโรงเรียนบ้านสันติสุข

โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน
โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา
โรงเรียนวัดคีรีวงการาม
โรงเรียนบ้านห้วยด่าน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านสันติสุข
สังกัด   สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่อยู่   ถนนดอนนก อำเภอเมือง ฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
2 ไร่ 1 งาน 6 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1ถึง ประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   114/3 หมู่ที่3 ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง ฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
14 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านสันติสุข 9.155329 , 99.35033

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

โรงเรียนวัดกุ่มโคก
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์)
สพป.กาญจนบุรี เขต 1


Powered By www.thaieducation.net