โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์)
จังหวัดนนทบุรี...พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนน
.
แอดมินโรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์)

โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี
โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)
โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย
โรงเรียนวัดศาลากุล

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   สามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์)
สังกัด   สพป.นนทบุรี เขต 2
ที่อยู่   22/4 หมู่ 11 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 1 งาน 7 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่2 - มัธยมศึกษาปีที่3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   22/4 หมู่ 11 ต.คลองข่อย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11120
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
15 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
6 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
24 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นนทบุรี เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน สามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 13.987225 , 100.399451

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.นนทบุรี เขต 2

สพป.นนทบุรี เขต 1
สพป.นนทบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านฝาง
สพป.อุดรธานี เขต 3

โรงเรียนบ้านตบหู
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนวัดบ้านยาง
สพป.กาญจนบุรี เขต 1


Powered By www.thaieducation.net