โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง)
จังหวัดนนทบุรี...พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนน
.
กัญยรัตน์ ผาแดง
แอดมินโรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง)

เนตรชนก พันธุ์นาค
โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย
ณรัญญา มีคำ
โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
มุทิตา ไหลหรั่ง
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
บังอร ศรีปรีเปรม
โรงเรียนวัดไทรใหญ่
สันต์ชัย รุ่งรัศมีสกุล
โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง)
สังกัด   สพป.นนทบุรี เขต 2
ที่อยู่   36 หมู่ 4 ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลถึงมัธยมต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   36 หมู่ 4 ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
18 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
11 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
4 คน
รวม 
35 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นนทบุรี เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) ,

ภาพโรงเรียน

 


ชไมพร บูรณพล
แอดมินเขต สพป.นนทบุรี เขต 2

สพป.นนทบุรี เขต 1
สพป.นนทบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนวัดวังหว้า
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
สพป.กาญจนบุรี เขต 2


Powered By www.thaieducation.net