โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย
จังหวัดนนทบุรี...พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนน
.
รัตนา ศรีสาเอี่ยม
แอดมินโรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย

ทิพรัตน์ ยิ้มแย้ม
โรงเรียนวัดตาล
กนกกาญจน์ ไชยชมภู
โรงเรียนวัดอินทร์
ิอติรัตน์ ดำเนื้อดี
โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา
เกรียงศักดิ์ ทับล้อม
โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล)
รัตนา ศรีสาเอี่ยม
โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านคลองโต๊ะนุ้ย
สังกัด   สพป.นนทบุรี เขต 2
ที่อยู่   ม.2 ต.ขุตศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150
มีพื้นที่ทั้งหมด 
1 ไร่ 2 งาน 93 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.2 ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
6 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
13 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นนทบุรี เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านคลองโต๊ะนุ้ย ,

ภาพโรงเรียน

 


ชไมพร บูรณพล
แอดมินเขต สพป.นนทบุรี เขต 2

สพป.นนทบุรี เขต 1
สพป.นนทบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดประสาทนิกร
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านเกาะสินไห
สพป.ระนอง

โรงเรียนสันติพัฒนา
สพป.นครราชสีมา เขต 4

โรงเรียนสันโป่งวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2


Powered By www.thaieducation.net