โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)
จังหวัดนนทบุรี...พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนน
.
แอดมินโรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)

โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี
โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ)
โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย
โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย (สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 364 หอม-บุญนาค อนุเคราะห์)
โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)
สังกัด   สพป.นนทบุรี เขต 2
ที่อยู่   53หมู่ 8ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
มีพื้นที่ทั้งหมด 
4 ไร่ 2 งาน 29 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1- มัธยมศึกษาปีี่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   53หมู่ 8ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
16 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
8 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
24 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นนทบุรี เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) 13.871907 , 100.331597

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.นนทบุรี เขต 2

สพป.นนทบุรี เขต 1
สพป.นนทบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านดวน
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านเลิงบัว
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านในวัง
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านลำโชค
สพป.สุโขทัย เขต 2


Powered By www.thaieducation.net