โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย
จังหวัดนครราชสีมา...เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
.
แอดมินโรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย

โรงเรียนวัดโคกสระน้อย
โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม
โรงเรียนบ้านหนองแดง
โรงเรียนบ้านหนองสนวน
โรงเรียนบ้านพัดทะเล

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านอังโกน-ห้วยทราย
สังกัด   สพป.นครราชสีมา เขต 3
ที่อยู่   หมู่ที่ 1 ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ครบุรี จังหวัด นครราชสีมา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
17 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 อนุบาล3 ป. 1- ป. 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 1 ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ครบุรี จังหวัด นครราชสีมา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
6 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562
2563

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครราชสีมา เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน
2563 49.18%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านอังโกน-ห้วยทราย 14.495944 , 102.247388

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.นครราชสีมา เขต 3

สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนบ้านนาคอย
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านวังทับไทร
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนปางกุ่มวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2

โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม
สพป.ชุมพร เขต 2


Powered By www.thaieducation.net