โรงเรียนบ้านหนองจำปา
จังหวัดนครราชสีมา...เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
.
วารี นาคเม้า
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองจำปา

ฉวีวรรณ อันทยัน
โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร๗
ศุนิษา ปานจุ้ยพะเนา
โรงเรียนบ้านหนองสมอประชาพัฒนา
นิภาภัทร สุวรรณกลาง
โรงเรียนบ้านปราสาท(สุวรรณราษฎร์ฯ)
นวลละออ วัชราภรณ์
โรงเรียนบึงพญาปราบ
นัยนา พรมตะพาน
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองจำปา
สังกัด   สพป.นครราชสีมา เขต 1
ที่อยู่   หมู่ที่ 7 ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 2 งาน 24 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านท่าระแวก หมู่ที่ 7 ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
9 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครราชสีมา เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านหนองจำปา ,

ภาพโรงเรียน

 


ธีรนันท์ชนก ป้ายงูเหลือม
แอดมินเขต สพป.นครราชสีมา เขต 1

สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนวัดจันทน์
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนบ้านลำพญากลาง
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง
สพป.มหาสารคาม เขต 2


Powered By www.thaieducation.net