โรงเรียนคลองทางหลวง
จังหวัดนครปฐม...ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจด
.
แอดมินโรงเรียนคลองทางหลวง

โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง
โรงเรียนวัดโคกเขมา
โรงเรียนบ้านพาดหมอน (ศิริวรรณจินดา)
โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ
โรงเรียนบ้านหนองปรงกาญจนา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   คลองทางหลวง
สังกัด   สพป.นครปฐม เขต 2
ที่อยู่   หมู่4 ตำบลท่ากระชับ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
มีพื้นที่ทั้งหมด 
4 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ป1-6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ตำบลท่ากระชับ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
2 คน
จำนวนข้าราชการครู 
6 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
9 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562
2563

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครปฐม เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน
2563 50.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน คลองทางหลวง ,

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.นครปฐม เขต 2

สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 2

โรงเรียนวัดประสาทนิกร
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านแหลมยางนา
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านคุระ
สพป.พังงา


Powered By www.thaieducation.net