โรงเรียนบ้านแจงงาม
จังหวัดนครปฐม...ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจด
.
ดุษยา วะน้ำค้าง
แอดมินโรงเรียนบ้านแจงงาม

ฐิตาภัสร์ ประชุมพันธ์
โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม
พักตร์ประภา สกุลหงษ์
โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
ชลธิชา เจริญผล
โรงเรียนวัดทุ่งรี
ปนัสยา รัชตคุณ
โรงเรียนวัดสามควายเผือก
วรวัลล์ ครุชัยวนาสิริ
โรงเรียนบ้านรางมูก

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านแจงงาม
สังกัด   สพป.นครปฐม เขต 1
ที่อยู่   267 หมู่ 4 ตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 1 งาน 42 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   267 ม.4 ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
12 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครปฐม เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านแจงงาม ,

ภาพโรงเรียน

 


ณัฏฐณิชชา รินรดาพงศ์สิริ
แอดมินเขต สพป.นครปฐม เขต 1

สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 2

โรงเรียนวัดปากน้ำละแม
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านวังแสง
สพป.มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนบ้านโนนดินแดง
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนวัดหนองไผ่
สพป.พิจิตร เขต 1


Powered By www.thaieducation.net