โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก
จังหวัดนครปฐม...ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจด
.
วีระยุทธ สินโพธิ์
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก

นัยธิชา จิรบวรสกุล
โรงเรียนวัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์)
พรรณี รุ่งเรือง
โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ
สุวรรณดี ฉ่ำโสฬส
โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ
ธัญณิชา ศรีสำราญ
โรงเรียนวัดหนองปลาไหล
พักตร์ประภา สกุลหงษ์
โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองพงเล็ก
สังกัด   สพป.นครปฐม เขต 1
ที่อยู่   25 หมู่ 10 ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 2 งาน 5 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   25 หมู่ 10 ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
10 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครปฐม เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านหนองพงเล็ก ,

ภาพโรงเรียน

 


ณัฏฐณิชชา รินรดาพงศ์สิริ
แอดมินเขต สพป.นครปฐม เขต 1

สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 2

โรงเรียนวัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง)
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร)
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

โรงเรียนบ้านโคกเทียม
สพป.อุบลราชธานี เขต 5


Powered By www.thaieducation.net