โรงเรียนบ้านอ้อกระทุง
จังหวัดนครปฐม...ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจด
.
จตุรงค์ การดำริห์
แอดมินโรงเรียนบ้านอ้อกระทุง

รัชวรรณ บุญศรีอุดมสุข
โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์
เบญจมาศ คำเกิด
โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง
ปรัชญา ฉายสุวรรณ์
โรงเรียนวัดทะเลบก
ไพรินทร์ ดอนไพรแดง
โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม
พัสตร์วริน ศรีคำน้อย
โรงเรียนวัดเลาเต่า

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านอ้อกระทุง
สังกัด   สพป.นครปฐม เขต 1
ที่อยู่   เลขที่ 106 หมู่ 14 ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
มีพื้นที่ทั้งหมด 
5 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
1 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
8 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครปฐม เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 91.74%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านอ้อกระทุง 13.972244 , 99.86463

ภาพโรงเรียน

 


ณัฏฐณิชชา รินรดาพงศ์สิริ
แอดมินเขต สพป.นครปฐม เขต 1

สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 2

โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านป่างาม
สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนวัดโคกสุก
สพป.ชัยนาท


Powered By www.thaieducation.net