โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ
จังหวัดนครปฐม...ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจด
.
พัชรา โรจน์อรุณ
แอดมินโรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ

ปัญญา มั่นคง
โรงเรียนบ้านลำพยา
กุลณิชา โพชฌงค์เดช
โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ
วัชรี บุมี
โรงเรียนวัดกงลาด
ชลธิชา เจริญผล
โรงเรียนวัดทุ่งรี
พัชรา โรจน์อรุณ
โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านห้วยรางเกตุ
สังกัด   สพป.นครปฐม เขต 1
ที่อยู่   หมู่ 12 ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
มีพื้นที่ทั้งหมด 
5 ไร่ 0 งาน 11 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.1-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 12 ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
16 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครปฐม เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านห้วยรางเกตุ ,

ภาพโรงเรียน

 


ณัฏฐณิชชา รินรดาพงศ์สิริ
แอดมินเขต สพป.นครปฐม เขต 1

สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 2

โรงเรียนวัดโคกหมู
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านคลองน้อย
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียน บ้านทับช้าง
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านทองหลาง
สพป.ระนอง


Powered By www.thaieducation.net