โรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษาลัย(บ้านยาง)
จังหวัดนครปฐม...ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจด
.
แอดมินโรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษาลัย(บ้านยาง)

โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม
โรงเรียนบ้านดอนซาก
โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว
โรงเรียนวัดทุ่งผักกูด
โรงเรียนวัดรางปลาหมอ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   อินทรศักดิ์ศึกษาลัย(บ้านยาง)
สังกัด   สพป.นครปฐม เขต 1
ที่อยู่   220ม.1ตำลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
มีพื้นที่ทั้งหมด 
29 ไร่ 0 งาน 23 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลถึงชั้นป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   220ม.1ตำบลกำแพงแสน อำเภอทุ่งกระพังโหม จังหวัดนครปฐม73140
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
12 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
15 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562
2563

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครปฐม เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน
2563 50.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน อินทรศักดิ์ศึกษาลัย(บ้านยาง) ,

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.นครปฐม เขต 1

สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 2

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์)
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

โรงเรียนวัดประสาทนิกร
สพป.ชุมพร เขต 2


Powered By www.thaieducation.net