โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด
จังหวัดนครปฐม...ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจด
.
มณีรัตน์ จุฬาศรี
แอดมินโรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด

ฐิติมา เมธสุทธิ์
โรงเรียนวัดห้วยพระ
พรรณี รุ่งเรือง
โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ
ธมลวรรณ ศรีพรรณทอง
โรงเรียนบ้านสระน้ำส้ม
อิทธิพล บุญประสพ
โรงเรียนวัดกำแพงแสน
แก้วใจ ธรรมเนียมดี
โรงเรียนบ้านหนองพงนก

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดบ่อน้ำจืด
สังกัด   สพป.นครปฐม เขต 1
ที่อยู่   หมู่ที่ 9 บ้านบ่อน้ำจืด ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 0 งาน 78 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 9 บ้านบ่อน้ำจืด ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
16 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
20 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2561
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครปฐม เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดบ่อน้ำจืด ,

ภาพโรงเรียน

 


ณัฏฐณิชชา รินรดาพงศ์สิริ
แอดมินเขต สพป.นครปฐม เขต 1

สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 2

โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม
สพป.นครนายก

โรงเรียนบ้านกุยเหนือ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

โรงเรียนบ้านดอนยานาง
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียน วัดทุ่งเหียง
สพป.ชลบุรี เขต 2


Powered By www.thaieducation.net