โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
จังหวัดนครปฐม...ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจด
.
ภิรญา กนกธัชปารมี
แอดมินโรงเรียนอนุบาลนครปฐม

หทัยชนก ฉิมพุก
โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม
พรรณี รุ่งเรือง
โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ
ฉัตราภรณ์ พวงเงินสกุล
โรงเรียนบ้านดอนทอง
อาริยา เฮ้งเจริญ
โรงเรียนวัดทุ่งผักกูด
ธัญยฉัตร ดังสัมฤทธิสุทธิ์
โรงเรียนบ้านห้วยด้วน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   อนุบาลนครปฐม
สังกัด   สพป.นครปฐม เขต 1
ที่อยู่   99 ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
มีพื้นที่ทั้งหมด 
5 ไร่ 0 งาน 10 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล ถึง ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   99. ถนนเทศา. ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง. จังหวัดนครปฐม
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
116 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
6 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
23 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
146 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครปฐม เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน อนุบาลนครปฐม 13.8205889 , 100.06982089999997

ภาพโรงเรียน

 


ณัฏฐณิชชา รินรดาพงศ์สิริ
แอดมินเขต สพป.นครปฐม เขต 1

สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 2

โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านปากหมาก
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาด
สพป.นครราชสีมา เขต 5

โรงเรียนบ้านคำครั่ง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5


Powered By www.thaieducation.net