โรงเรียนวัดธรรมศาลา
จังหวัดนครปฐม...ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจด
.
น้ำเพชร ครองระวะ
แอดมินโรงเรียนวัดธรรมศาลา

วิมลรัตน์ บรรจงช่วย
โรงเรียนวัดตาก้อง
รัชวรรณ บุญศรีอุดมสุข
โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์
นัยธิชา จิรบวรสกุล
โรงเรียนวัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์)
รมณียา ผึ้งบำรุง
โรงเรียนวัดบ้านยาง
มณีวรรณ อนุศาสนี
โรงเรียนบ้านสามแก้ว(นาถอำนวยวิทย์)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดธรรมศาลา
สังกัด   สพป.นครปฐม เขต 1
ที่อยู่   โรงเรียนวัดธรรมศาลา ม.7 ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 2 งาน 100 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   โรงเรียนวัดธรรมศาลา ม.7 ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
34 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
41 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครปฐม เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดธรรมศาลา ,

ภาพโรงเรียน

 


ณัฏฐณิชชา รินรดาพงศ์สิริ
แอดมินเขต สพป.นครปฐม เขต 1

สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองแสง
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านดอนยานาง
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไค
สพป.มหาสารคาม เขต 2


Powered By www.thaieducation.net