โรงเรียนบ้านลำท่าโพ
จังหวัดนครปฐม...ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจด
.
วิลาพร บุณยายน
แอดมินโรงเรียนบ้านลำท่าโพ

เสถียรรัตน์ คงคา
โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม
สานิตา แดนโพธิ์
โรงเรียนวัดดอนขนาก
เอกวุฒิ กิตติวิไลธรรม
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน
เบญจมาศ คำเกิด
โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง
สุมินตรา ปิ่นทอง
โรงเรียนวัดรางปลาหมอ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านลำท่าโพ
สังกัด   สพป.นครปฐม เขต 1
ที่อยู่   20/1 ม.1 ต.ทุ่งน้อย อ. เมือง จ.นครปฐม
มีพื้นที่ทั้งหมด 
2 ไร่ 1 งาน 43 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลถึง ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   20/1 ม.1 ต.ทุ่งน้อย
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
8 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครปฐม เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านลำท่าโพ ,

ภาพโรงเรียน

 


ณัฏฐณิชชา รินรดาพงศ์สิริ
แอดมินเขต สพป.นครปฐม เขต 1

สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 2

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียน บ้านเนินหลังเต่า
สพป.ชลบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านดอนแท่น
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1


Powered By www.thaieducation.net