โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง หน้าหลัก หน้าสพป.ตาก เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดตาก...ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม
พัชรพร แรมนิล
แอดมินโรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง

ประวิทย์ ใจชื้น
โรงเรียนเด่นวิทยา
อินทุอร ดีวังทอง
โรงเรียนชูวิชาราษฎร์

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2561
ได้รับจัดสรรปี 2561

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   อนุบาลรอดบำรุง
สังกัด   สพป.ตาก เขต 1
ที่อยู่   
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
0 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
0 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง
5 Terre
คนึงนิจ ต๊ะปินตา
แอดมินเขต สพป.ตาก เขต 1


สพป.ตาก เขต 1
สพป.ตาก เขต 2

โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนบ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์)
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

โรงเรียนบ้านสำโรง
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนวัดสิงขร
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

Powered By www.thaieducation.net