โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา)
จังหวัดนครนายก...นครนายก เมืองในฝันที่ใกล้กรุง ภูเขางาม น้ำตกสวย รวยธรรมชาติ ปราศจากมลพิษ
.
ชัชฎา มาตรทอง
แอดมินโรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา)

ศิริประภา เนตร์สว่าง
โรงเรียนบ้านคลอง 31
กมลชนก นิลวิเศษ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 73 (วัดบ้านพร้าว)
ดัชนี แฝดกลาง
โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง
นิภาพรรณ จันทร์ทอง
โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม
ปิยชาติ สุดใจ
โรงเรียนบ้านทำนบ(เลิศสินอนุสรณ์)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา)
สังกัด   สพป.นครนายก
ที่อยู่   357 ม.1 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 0 งาน 386 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   357 ม.1 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
14 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครนายก & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 68.13%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) ,

ภาพโรงเรียน

 


ชัญญา พรมอ่อน
แอดมินเขต สพป.นครนายก

สพป.นครนายก

โรงเรียนบ้านหนองรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านใหม่
สพป.น่าน เขต 2


Powered By www.thaieducation.net