โรงเรียนวัดเกาะกา
จังหวัดนครนายก...นครนายก เมืองในฝันที่ใกล้กรุง ภูเขางาม น้ำตกสวย รวยธรรมชาติ ปราศจากมลพิษ
.
กัลยา​ มั่งคั่ง
แอดมินโรงเรียนวัดเกาะกา

กัญญรัตน์ รุ่งเรืองขจรกิจ
โรงเรียนวัดท่าด่าน
ชุลีพร เพาะบุญ
โรงเรียนบ้านปลายคลอง 22
สวนีย์ เพชรมณีจันทร์
โรงเรียนวัดวังตูม
นพรดา พฤกษศรี
โรงเรียนวัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์)
จินตนา สิริสุทธิสาร
โรงเรียนอนุบาลอำเภอปากพลี(ชุมชนบ้านเกาะหวาย)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดเกาะกา
สังกัด   สพป.นครนายก
ที่อยู่   รร.วัด​เกาะ​กา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
1 ไร่ 4 งาน 52 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.2​ถึง​ ม.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ต.ท่าเรือ​ อ.ปากพลี​ จ.นครนายก​
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
11 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครนายก & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 68.13%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดเกาะกา ,

ภาพโรงเรียน

 


ชัญญา พรมอ่อน
แอดมินเขต สพป.นครนายก

สพป.นครนายก

โรงเรียนบ้านแม่ทาน
สพป.ลำปาง เขต 2

โรงเรียนวัดวังมะเดื่อ
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนมิตรภาพที่ 34
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1


Powered By www.thaieducation.net