โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์)
จังหวัดตราด...เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา
.
แอดมินโรงเรียนชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์)

โรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยว
โรงเรียนวัดเสนาณรงค์
โรงเรียนบ้านสระใหญ่
โรงเรียนบ้านนาเกลือ
โรงเรียนวัดบางปิดบน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์)
สังกัด   สพป.ตราด
ที่อยู่   160/1 หมู่ 1 ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
มีพื้นที่ทั้งหมด 
13 ไร่ 0 งาน 26 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล2-ประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
13 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
17 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ตราด & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) 12.172361 , 102.393228

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.ตราด

สพป.ตราด

โรงเรียนอาสนาราม
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บํารุง
สพป.ปทุมธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)
สพป.ชัยภูมิ เขต 2


Powered By www.thaieducation.net