โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง)
จังหวัดตราด...เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา
.
แอดมินโรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง)

โรงเรียนบ้านไร่ป่า
โรงเรียนบ้านเนินตะบก
โรงเรียนวัดคลองขุด
โรงเรียนบ้านคลองเจ้า
โรงเรียนบ้านมะนาว

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง)
สังกัด   สพป.ตราด
ที่อยู่   31/10 ม.4 ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
มีพื้นที่ทั้งหมด 
26 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   31/10 ม.4 ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
13 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
16 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ตราด & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน ชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง) 12.257291 , 102.286911

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.ตราด

สพป.ตราด

โรงเรียนปากคลองสอง
สพป.ปทุมธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านพี่เลี้ยง (อิ่มอุทิศ)
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านฝาง
สพป.อุดรธานี เขต 3

โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3


Powered By www.thaieducation.net