โรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยว
จังหวัดตราด...เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา
.
แอดมินโรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยว

โรงเรียนบ้านนาเกลือ
โรงเรียนบ้านคลองจาก
โรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล
โรงเรียนบ้านปะเดา
โรงเรียนบ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   อนุบาลวัดน้ำเชี่ยว
สังกัด   สพป.ตราด
ที่อยู่    20 ม.2 ต.นำ้เชี่ยว อ. แหลมงอบ จ.ตราด
มีพื้นที่ทั้งหมด 
15 ไร่ 1 งาน 1 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน    อ.1 - ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   20 ม.2 ต.นำ้เชี่ยว อ. แหลมงอบ จ.ตราด
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
13 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562
2563

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ตราด & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน
2563
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน อนุบาลวัดน้ำเชี่ยว 12.189165 , 102.455929

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.ตราด

สพป.ตราด

โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านโคกกี่
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านดอนยาง
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนวัดวังน้ำขาว
สพป.ชัยนาท


Powered By www.thaieducation.net