โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่
จังหวัดตราด...เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา
.
แอดมินโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่

โรงเรียนวัดช้างทูน
โรงเรียนวัดตะกาง
โรงเรียนบ้านจัดสรร
โรงเรียนบ้านคลองใหญ่
โรงเรียนบ้านปะอา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   อนุบาลวัดคลองใหญ่
สังกัด   สพป.ตราด
ที่อยู่   287 หมู่ 2 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
มีพื้นที่ทั้งหมด 
9 ไร่ 1 งาน 53 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล2-3 ประถมศึกษาปีที่1-6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ตำบลคลองใหญ่
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
27 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
7 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
35 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ตราด & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน อนุบาลวัดคลองใหญ่ 11.779076 , 102.881682

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.ตราด

สพป.ตราด

โรงเรียนวัดจรเข้เผือก
สพป.กาญจนบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านคลองเดื่อ
สพป.นครราชสีมา เขต 4

โรงเรียนบ้านอุ่มจาน
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

โรงเรียนวัดในกลาง
สพป.เพชรบุรี เขต 1


Powered By www.thaieducation.net