โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
.
ปรียาภรณ์ เรืองเจริญ
แอดมินโรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม

กุลธีรา แพงคำสี
โรงเรียนบ้านโนนดินจี่
ชัยณรงค์ เดชโนนสังข์
โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล
สิริรัตน์ ศิลปประกอบ
โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา
เอกชัย สียางนอก
โรงเรียนบ้านหนองบัว(เกษตรสมบูรณ์)
เปรมนภา งอกนาวัง
โรงเรียนหนองเบนประภากร

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโนนเพิ่ม
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 1 ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
มีพื้นที่ทั้งหมด 
14 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
-1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
10 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านโนนเพิ่ม ,

ภาพโรงเรียน

 


ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2

สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนเพียปู่หนองเรือ
สพป.อุดรธานี เขต 3

โรงเรียนบ้านน้อย
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านบางหลาม
สพป.พังงา

โรงเรียนวัดบ้านนา
สพป.พิจิตร เขต 1


Powered By www.thaieducation.net