โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
.
ปวิชญา โสตสุภาพ
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย

ชลธิชา สุระพร
โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)
สิริรัตน์ ศิลปประกอบ
โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา
เสงี่ยม พงษ์สระพัง
โรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่
ภัทรานิษ ชนะพาล
โรงเรียนบ้านโนนคูณ(แก้งคร้อง)
สุนิสา เจริญศักดิ์
โรงเรียนบ้านโนนสลวย

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองหล่มคลองเตย
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่    ร.ร.บ้านหนองหล่มคลองเตย ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
20 ไร่ 3 งาน 13 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - มัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านคลองเตย หมู่ 16 ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
20 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
7 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
30 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านหนองหล่มคลองเตย ,

ภาพโรงเรียน

 


ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2

สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านตะคร้อ
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนบ้านทองหลาง
สพป.ระนอง

โรงเรียนวัดจรเข้เผือก
สพป.กาญจนบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3


Powered By www.thaieducation.net